03-20

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Молко" МОАК 5-р анги
 • 07:45
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №5
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 13-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 20
 • 11:10
  "Чи миний бахархал" ОАК 19-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 83, 84-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 41, 42
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК 11-р анги
 • 14:45
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 6-р анги
 • 15:45
  "Молко" МОАК 6-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №6
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 14-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 20-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 85, 86-р анги
 • 21:00
  "Хуулийн кафе" ОАК 12-р анги
 • 22:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 20-р анги
 • 23:25
  "Молко" ОАК 6-р анги
 • 00:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 85, 86-р анги
 • 01:05
  "Хуулийн кафе" ОАК 12-р анги

03-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:02
  "Молко" МОАК 6-р анги
 • 07:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №6
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 14-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 21
 • 11:10
  "Чи миний бахархал" ОАК 20-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 85, 86-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 43, 44
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК 12-р анги
 • 14:45
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 7-р анги
 • 15:45
  "Молко" МОАК 7-р анги
 • 16:35
  "Манайд ирсэн дурлал" ОАК бүтсэн түүх
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 15-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 21-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 87, 88-р анги
 • 21:00
  "Хуулийн кафе" ОАК 13-р анги
 • 22:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 21-р анги
 • 23:25
  "Молко" МОАК 7-р анги
 • 00:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 87, 88-р анги
 • 01:05
  "Хуулийн кафе" ОАК 13-р анги

03-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Молко" ОАК 7-р анги
 • 07:45
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №7
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 15-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 11:10
  "Чи миний бахархал" ОАК 21-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 87, 88-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 45, 46
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК 13-р анги
 • 14:45
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 8-р анги
 • 15:45
  "Молко" ОАК 8-р анги
 • 16:35
  "Баян боол" УСК бүтсэн түүх
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 16-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 22-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 89, 90-р анги
 • 21:00
  "Хуулийн кафе" ОАК 14-р анги
 • 22:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 22-р анги
 • 23:25
  "Молко" ОАК 8-р анги
 • 00:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 89, 90-р анги
 • 01:05
  "Хуулийн кафе" ОАК 14-р анги

03-23

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Молко" ОАК 8-р анги
 • 07:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №8
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 25
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 16-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 11:10
  "Чи миний бахархал" ОАК 22-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 89, 90-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 47, 48
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК 14-р анги
 • 14:45
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК 9-р анги
 • 15:45
  "Молко" ОАК 9-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №9
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 17-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 23-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 91, 92-р анги
 • 21:00
  "Хуулийн кафе" ОАК 15-р анги
 • 22:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 23-р анги
 • 23:25
  "Молко" ОАК 9-р анги
 • 00:10
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 91, 92-р анги
 • 01:10
  "Хуулийн кафе" ОАК 15-р анги

03-24

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:02
  "Молко" ОАК 9-р анги
 • 07:45
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №9
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 26
 • 09:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 17-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 11:10
  "Чи миний бахархал" ОАК 23-р анги
 • 12:05
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 91, 92-р анги
 • 13:15
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 49, 50
 • 13:30
  "Хуулийн кафе" ОАК 15-р анги
 • 14:45
  "Хайр биднийг дулаацуулдаг" ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 15:45
  "Молко" ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 16:40
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №10
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 18-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 24-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 93, 94-р анги
 • 21:00
  "Хуулийн кафе" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:30
  "Чи миний бахархал" ОАК 24-р анги
 • 23:25
  "Молко" ОАК төгсгөлийн 10-р анги
 • 00:10
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 93, 94-р анги
 • 01:10
  "Хуулийн кафе" ОАК төгсгөлийн 16-р анги

03-25

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №7
 • 07:40
  "Молко" ОАК 6, 7-р анги
 • 09:00
  "Хуулийн кафе" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 10:10
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 18-р анги
 • 11:20
  "Чи миний бахархал" ОАК 20-22-р анги
 • 13:50
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 93, 94-р анги
 • 15:00
  "Цагдаагийн түүх II (Police Story II)" УСК
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 19-р анги
 • 18:30
  "Чи миний бахархал" ОАК төгсгөлийн 25-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 95, 96-р анги
 • 21:00
  "Хавханд орсон араатнууд (Beasts Clawing at Straws)" УСК
 • 23:10
  "Чи миний бахархал" ОАК төгсгөлийн 25-р анги
 • 00:10
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 95, 96-р анги

03-26

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг №8
 • 07:45
  "Молко" ОАК 8, 9, 10-р анги
 • 10:00
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК 19-р анги
 • 11:20
  "Чи миний бахархал" ОАК 23-25-р анги
 • 13:50
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 95, 96-р анги
 • 15:05
  "Хэлэлцээр (The Negotiation)" УСК
 • 17:15
  "Солонгон бүрхүүл" ОАК төгсгөлийн 20-р анги
 • 18:30
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-р анги
 • 19:30
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 97, 98-р анги
 • 21:00
  "Цагдаагийн түүх III (Police Story III)" УСК
 • 22:55
  "Нэг талын тасалбар" МОАК 1-р анги
 • 23:45
  "Хоёр дахь гэрлэлт" ОАК 97, 98-р анги

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд